Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing indien u een consument bent (natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf).

Indien de geleverde goederen wel overeenstemmen met de bestelbon en niet beschadigd zijn op het ogenblik van de levering aan de Klant, heeft de Consument toch het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De Consument mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument TEZAURO via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door TEZAURO geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat TEZAURO op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van TEZAURO terug. TEZAURO betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. TEZAURO mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan TEZAURO heeft medegedeeld, aan TEZAURO terug te zenden of te overhandigen.
De Consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan TEZAURO, Nijverheidslaan 19, 8880 Ledegem; tel. +32 (0) 473119006; info@hlc.be, hans@TEZAURO.be:

- Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:
- Besteld op:
- Ontvangen op:
- Naam consument:
- Adres consument:
- Handtekening van consument (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
- Datum:
Trustpilot