Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TEZAURO

De consument heeft het recht aan TEZAURO mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens:
Tezauro
(Tezauro is een merknaam en eigendom van HLC nv)
Nijverheidslaan 19, 8880 Ledegem
BTW nr/Ondernemingsnr. BE 0428 763 655
KBC Bank rekening IBAN BE 41 7380 2234 7610
RPR Oostende
info@hlc.be; hans@tezauro.be
Tel. +32 (0) 473119006


Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van TEZAURO, een merknaam van de Naamloze Vennootschap HLC met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 19, 8880 Ledegem, België, BTW BE 0428763655, RPR Oostende, (hierna 'TEZAURO') biedt zijn klanten de mogelijkheid om wijnen en geschenken online aan te kopen.
Onderhavige algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het gamma, en elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij TEZAURO. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van TEZAURO houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door TEZAURO aanvaard zijn.
Bepaalde artikels van de Voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten en niet op ondernemers. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder “Consument” de Klant die een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Door te bestellen verklaart de Klant ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over de aankoopdaad. Er worden geen alcoholische dranken verkocht aan minderjarigen.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, zijn steeds inclusief BTW (21%) en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in België en Nederland. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TEZAURO niet. TEZAURO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TEZAURO is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van TEZAURO (zie artikel 13).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TEZAURO. TEZAURO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
TEZAURO is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankoopprocedure

1. Verkoopscontract
De Klant vult het elektronisch bestelformulier in volgens de aanwijzingen op de website van TEZAURO. Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap voor betaling, nl. wanneer de Klant op de overzichtspagina van zijn bestelling (stap 5 ‘bestellingsoverzicht’ ) drukt op “aankoop bevestigen”. De Klant aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige Voorwaarden en erkent zijn betalingsverplichting.

2. Orderbevestiging
TEZAURO bevestigt de aankoop altijd per email. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
De orderbevestiging die u ontvangt wanneer u een bestelling plaatst via deze website is slechts een bevestiging dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben. TEZAURO behoudt zich het recht voor uw bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen (grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.)

3. Betaling
De volledige betaling van uw bestelling gebeurt op het moment van bestelling en gebeurt uitsluitend door de betaalmiddelen voorgesteld op de website van TEZAURO: Bancontact/Mistercash/Creditcards via Mollie, Payconiq, Sumup of via overschrijving op voorhand op de bankrekening van TEZAURO. Enkel indien de voorraadadministratie van TEZAURO vaststelt dat de door de Klant bestelde producten niet in voorraad zijn op het moment van bestelling, wordt de betaling automatisch uitgesteld en brengt TEZAURO de Klant hiervan op de hoogte.
In het uitzonderlijke geval dat de bestelling door TEZAURO niet aanvaard wordt en de betaling reeds werd uitgevoerd, wordt het door de Klant betaalde bedrag dadelijk aan de Klant teruggestort.

4. Factuur
De Klant ontvangt steeds een bestelbon en zal tevens een factuur ontvangen indien hij daar om verzoekt gedurende de bestelprocedure.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van TEZAURO.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt er zich toe zonodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TEZAURO te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is in geval van niet- of laattijdige betaling de in gebreke blijvende wederpartij vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag verschuldigd.
Onverminderd het voorgaande behoudt TEZAURO zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Levering

1. Transportkosten
Binnen België: bij aankopen tot 200 € is de transportkost 14   . Wij leveren gratis in België vanaf 200 €.

Voor leveringen in Nederland is de transportkost 16  voor aankopen tot 250 . Wij leveren gratis in Nederland vanaf een bestelling van 251.

2. Transportrisico
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Klant aan ons is verstrekt, door TEZAURO als goed huisvader/koopman bepaald. Levering gebeurt normaal gezien door Bpost. Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Klant verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de Klant. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

3. Afleveringsadres
De bestelling wordt slechts geleverd na een wederzijdse afspraak en bevestiging. Er dient iemand aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.
Leveringen geschieden op het leveringsadres die door de Klant opgegeven is in zijn bestelling. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten (bijvoorbeeld de kost van het heropsturen van de goederen). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling, kan TEZAURO in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

4. Leveringstermijn
TEZAURO verbindt er zich toe uw bestelling te leveren binnen de 7 werkdagen na ontvangst van betaling, indien alle producten voorradig zijn, tenzij anders is overeengekomen. In geval van uitputting (totaal, gedeeltelijk of tijdelijk) van de bestelde goederen zal TEZAURO u op de hoogte stellen van de exacte status van uw bestelling. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen. Eventuele vertragingen in de leveringen geven de koper geen recht om zijn koop te annuleren of de goederen te weigeren en zullen in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
Gevallen van overmacht waardoor de verkoper ontheven wordt van zijn leveringsverplichting, zijn: oorlog, oproer, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de Klant wel terugbetaald.

Artikel 8: Garantie

Indien de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelbon of beschadigd zijn op het ogenblik van de levering aan de Klant, dient de Klant onmiddellijk contact op te nemen met de klantendienst van TEZAURO om een passende oplossing te vinden.
Bij niet-conforme levering is de vervanging enkel mogelijk indien de artikelen zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.
Eventuele vergoedingen zijn nooit hoger dan de aanschafwaarde van de door TEZAURO geleverde goederen.
TEZAURO is nooit aansprakelijk voor defecten die na de levering ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.
Om de goede kwaliteit van alle door TEZAURO geleverde wijnen te garanderen, dienen deze vakkundig te worden opgeslagen en mag de aangegeven bewaartermijn(en) niet worden overschreden. Vakkundige opslag houdt in: de flessen horizontaal, bij een stabiele temperatuur tussen de 10 en 13 °C, niet in daglicht en kunstlicht en trilling- en tochtvrij bewaren. De Klant die de kwaliteit van de geleverde wijnen betwist, moet bewijzen dat de opslag vakkundig is gebeurd en is gehouden om moet TEZAURO of diens vertegenwoordiger toelaten te controleren of de wijnen genoten hebben van de juiste opslagomstandigheden in het tegenwoordige en verleden.

Artikel 9: Herroepingsrecht (enkel voor Consumenten)

Indien de geleverde goederen wel overeenstemmen met de bestelbon en niet beschadigd zijn op het ogenblik van de levering aan de Klant, heeft de Consument toch het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De Consument mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument TEZAURO via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat beschikbaar is op de website van TEZAURO, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van levering dan de door TEZAURO geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat TEZAURO op de hoogte is gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen, van TEZAURO terug. TEZAURO betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij hij uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. TEZAURO mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft teruggekregen, of de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan TEZAURO heeft medegedeeld, aan TEZAURO terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Consument. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, TEZAURO, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven of direct marketing door of namens TEZAURO.
De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan TEZAURO, Nijverheidslaan 19, 8880 Ledegem, hans@TEZAURO.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot TEZAURO, Nijverheidslaan 19, 8880 Ledegem, hans@TEZAURO.be.
TEZAURO behandelt de klantengegevens als vertrouwelijke informatie en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. De paswoorden wordt gecodeerd opgeslagen, zodat TEZAURO geen toegang heeft tot het paswoord van de Klant.
TEZAURO houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien de Klant vragen heeft over deze privacy statement, kan hij TEZAURO contacteren op hans@TEZAURO.be of 0473/119006.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker geplaatst wordt wanneer hij een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de bezoeker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data die de bezoeker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
De bezoeker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de bezoeker een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. Dit kan de bezoeker doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De bezoeker moet er hierbij wel rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de bezoeker bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van de website van TEZAURO, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies zoals hierboven uitgelegd.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door TEZAURO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: TEZAURO Klantendienst

De TEZAURO klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 473/119006, via e-mail op hans@TEZAURO.be of per post op het volgende adres: Nijverheidslaan 19, 8880 LEDEGEM.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

TEZAURO kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen met een Klant die geen Consument is, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Roeselare bevoegd.

Trustpilot